Investicija od skoro 80 miliona KM: EPBiH ide u izgradnju jednog od ključnih energetskih objekata

2 Min Read

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je ovih dana na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje HE Kovanići, na rijeci Bosni.

Riječ je o jednom od kapitalih projekata Elektroprivrede BiH za koji se očekuje da poveća proizvodnju struje javnog koncerna, i to iz obnovljivih, čistih izvora.

Investicija vrijedna 38,8 miliona eura
Hidrocentrala bi se nalazila 25 kilometara nizvodno od grada Zenica, izvještava BiznisInfo. Instalirana snaga je 9,1 MW a godišnja proizvodnja. 46,2 GWh.

Procijenjena vrijednost investicije je 38,8 miliona eura, a gradnja je planirana iz vlastitih sredstava i kredita.

Već su urađeni Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima, Studija ekonomske opravdanosti i zahtjev za dodjelu koncesije, te Idejni projekat.

Elektroprivreda BiH uključila je ovaj projekat u svoj plan za povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa u ukupnoj proizvodnji.

HE Kovanići predstavlja jedan od 15 planiranih hidroenergetskih projekata, koji će na kraju iskoristiti hidropotencijal rijeke Bosne, na potezu od njenog izvora u blizini Sarajeva do entitetske linije sa RS.

Pribransko postrojenje
Prema Projektnom zadatku, HE Kovanići doprinosi zadovoljavanju rastuće potražnje za električnom energijom u zemlji.

HE Kovanići je projektovana kao klasični tip pribranskog postrojenja. To je betonska gravitaciona prelivna brana sa ustavama, strojara je u sastavu neprelivnog dijela brane, a u desnom i lijevom boku pregradnog profila su krilni dijelovi brane – gravitacioni blokovi.

Projektovana brana HE Kovanići formira akumulaciju na dužini cca 2,60 km za Q1/100 dok je za instalisani proticaj dužina cca 3,62 km.

Na potezu akumulacije nalazi se planirani autoput 5C, koji prelazi sa desne na lijevu obalu nizvodno od željezničkih mostova.

Share this Article