Zavod je objavio: Kakva je pozadina podataka o 1.601 ubijenom djetetu u Sarajevu

4 Min Read

S obzirom na to da je tema o broju ubijene djece u opkoljenom Sarajevu prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti i da se mnogo spekulisalo, iz Instituta pojašnjavaju kako je ubijeno 1.601 dijete i do kojih podataka je došlo naučno-metodološkim istraživanje, taj proces.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava kao naučna institucija Univerziteta u Sarajevu, u okviru svoje naučne djelatnosti, bavio se i zločinima nad djecom u Sarajevu u periodu 1992-1995. godine koristeći naučnu metodologiju.

U izvještaju iz 1996. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine dao je spiskove sa pojedinačnim identitetima da je u Sarajevu ubijeno 1.601 dijete , a ranjeno 14.94 6 djece .

Stradanja stanovništva grada Sarajeva u periodu 1992-1995. Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1996.) Direktor Zavoda Arif Smajkić potvrdio je ove podatke u radu „Stradanje stanovništva grada Sarajeva u periodu 1992-1995.” , objavljen u Zborniku Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995.

Profesor dr. Salahudin Dizdarević, načelnik Klinike za dječiju hirurgiju KCUS-a, u istraživačkom radu pod nazivom „Dječja hirurgija u odbrambenom ratu Republike BiH“, predstavljen na Kongresu hirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održanom u god. maja 1996. godine u Sarajevu, rekao je da je u Sarajevu od 5. aprila 1992. do 30. juna 1995. godine ubijeno 1.585 djece, a ranjeno 14.888 djece. Od ukupnog broja ranjenih, 3.378 djece je teško povrijeđeno, od čega 355 djece sa trajnim invaliditetom. Povrijeđena djeca zbrinuta je u šest bolnica u Sarajevu.

Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevo objavio je u Posebnom prilogu lista “Dani” spisak 642 ubijene djece .

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je 2006. godine pokrenuo projekat “Zločini nad djecom Sarajeva pod opsadom 1992-1995” u koordinaciji sa Udruženjem roditelja ubijene djece.

Kao rezultat dugogodišnjeg rada, objavljena je naučna studija Zločini nad djecom Sarajeva pod opsadom . U ovom istraživanju Institut je primijenio naučnu metodologiju i uslove koji su bili neophodni da bi se žrtva evidentirala u knjizi.

Bilo je potrebno pribaviti detaljnu dokumentaciju ( izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih, izvod iz matične knjige umrlih, medicinska dokumentacija, ukopna dokumentacija, fotografija i pisani trag djeteta, ako ih ima, a ovi dječiji radovi su korišteni i objavljeni u posebnom poglavlju knjige pod naslovom Književna i likovna umjetnost ).

Pored 524 osmrtnice o djeci , knjiga je svjedočanstvo o teškim oblicima i metodama zločina nad djecom u Sarajevu, poprištima zločina, masovnih i pojedinačnih ubistava djece, s posebnim naglaskom na strategiju ubijanja djece, sestrinskim i sestrinskim ubistvima. procesuiranje počinilaca prepušteno cijelom bosanskohercegovačkom društvu.

Nakon izrade knjige, Zavod je na zahtjev Grada Sarajeva proslijedio sva imena u ovoj studiji, a ona su upisana u Veliki gradski park ispred spomenika ubijenoj djeci u Sarajevu 1992-1995. u obliku devet cilindara.

Nakon objavljivanja studije, Institut je nastavio istraživanje u okviru navedenog projekta.

mjesto stanovanja, datum smrti, datum i mjesto sahrane i drugi izvori saznanja. Takođe, postoje i druge evidencije sa većim brojem podataka o ubijenoj djeci, ali Zavod nema dovoljan broj izvora podataka koji bi potvrdili način stradanja. S obzirom na to da se prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti radi o osjetljivim dokumentima, Zavod ovu dokumentaciju dostavlja isključivo po nalogu Tužilaštvu radi procesuiranja ratnih zločina”, navode iz Zavoda.

Zbog specifičnosti samog istraživanja, ovakva istraživanja traju godinama, a konačan broj poginulih, ranjenih i nestalih još uvijek je teško definitivno utvrditi. Konačno utvrđivanje količine zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine je problem sa kojim se Institut godinama suočava u istraživanjima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa i u Sarajevu.

Share this Article