Utvrđen je Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH

4 Min Read

Vlada Federacije BiH utvrdila je na današnjoj sjednici u Mostaru Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Ovim propisom uređuju se djelatnost i korisnici usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovni i posebni standardi u pogledu obavljanja njihovih propisanih djelatnosti i zaštite prava korisnika smještaja, organi upravljanja, nadzora i upravljanja, finansiranje, nadzor i druga pitanja. od značaja za rad i funkcionisanje.ustanova socijalne zaštite.

U obrazloženju se navodi da predloženi tekst Zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformaciju postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH, posebno u segmentu usklađivanja njihovog djelovanja i rada sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. ljudskih prava

Uočeni problemi
Predviđenim zakonskim rješenjima otklanja se većina identifikovanih problema u pogledu uspostavljanja i implementacije minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih pretpostavki federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga svojim korisnicima.

Takođe, značajno se profesionalizuju rukovodeća, nadzorna i rukovodeća radna mjesta, uvode interna, te unapređuje stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeće obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti.

Kako je definirano, Federalne ustanove socijalne skrbi su Zavod za socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu – Bakovići, Zavod za socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu – Drin, Zavod za socijalnu zaštitu i zdravstvenu zaštitu – Ljubuški, Zavod za socijalnu zaštitu, zdravstvena zaštita. , Obrazovanje – Pazarić i Zavod za socijalnu zaštitu, odgoj i obrazovanje – Sarajevo

Ove ustanove su sljednici zavoda čija je prava i obaveze osnivača preuzeo Parlament FBiH Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Socijalna briga, u smislu ovog zakona, predstavlja institucionalno i organizovano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca u pogledu stanovanja, ishrane, lične higijene i sl., uz obezbjeđivanje adekvatnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova.

Health Care
Usluga socijalne zaštite se pruža kao kontinuirani dugotrajni smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, povremeni smještaj ili organizirano stanovanje u zajednici.

Kantonalni ministar nadležan za obrazovanje sa područja sjedišta federalne ustanove socijalne skrbi će, u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, propisati minimalne standarde, odnosno opće i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u smislu prostora, opreme i kadrova za realizaciju programa obuke, a prema djelatnostima federalnih ustanova socijalne zaštite za koje su registrovani.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovog zakona, obavlja se u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, a obuhvata pružanje usluga i aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti, kao i blagovremeno liječenje i rehabilitaciju. .

U obavljanju svojih propisanih poslova, savezne ustanove socijalne zaštite, odnosno njihovi zaposlenici dužni su da se pridržavaju načela humanizma i da poštuju ljudsko dostojanstvo smještenog lica na način koji mu pruža sveobuhvatnu zaštitu i podršku uz poštovanje njegovih fizičkih, seksualnih, ekonomsko i mentalno dostojanstvo i integritet., kao i moralna, kulturna i vjerska uvjerenja, u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Zabranjen je svaki oblik ili radnja prinude prema smještenim licima, osim u slučajevima i na način propisan ovim zakonom i propisima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Share this Article