Turistički potencijali TK (5): Tuzlanska Barutana je vrijedna kulturna baština

4 Min Read

Tuzlanska Barutana, građevina na lokalitetu Gradina decenijama je zapuštena. Osim historijskog značaja koji ima, ovaj objekat mogao bi biti i značajan segment turističke ponude. Na tom planu su pokrenute i konkretne aktivnosti.

Piše: Enisa Alibalić

Barutana na Gradini u Tuzli je manji fortifikacioni objekat podignut u osmanskom periodu, a njen konačni izgled dala je Austrougarska vojna uprava krajem 19. stoljeća, u čijoj je dokumentaciji označavana kao “Plv. Mgz.” (Pulver Magazin), što znači, depo za barut.

Sastoji se od dvije kule, velike i male, koje su opasane kamenim bedemima.

POMJERANJE TLA

Semir Hadžimusić, stručni saradnik za kulturno-istorijsko naslijeđe u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona, kaže da je poslije Drugog svjetskog rata razmatrana mogućnost da se koristi u kulturne i turističke svrhe. Nakon rekonstrukcije 60-tih godina prošlog vijeka, ovdje su bile smještene muzejske postavke prirodnjačkog, arheološkog i historijskog sadržaja, uključujući i maketu “Stara Tuzla”, autora Dragiše Trifkovića.

„Krajem 70-tih tih godina prošlog vijeka Barutana je bila na meti vandala koji su uništili veliki dio muzejskih postavki”.

“Nakon građevinskih radova u blizini Barutane, tokom izgradnje bolničkog kompleksa, došlo je do pomjeranja tla koje je uzrokovalo obrušavanje bedema. Napuštenu i znatno oštećenu Barutanu zatekli su 1988. godine stručni radnici Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla kada su dokumentovali ovu historijsku građevinu i predložili je za zaštitu. Međutim, tokom rata 1992.-1995. godine radovi na sanaciji nisu mogli biti poduzeti, a stanje se iz godine u godinu dodatno usložnjavalo“, kaže Hadžimusić.

Na ugroženost ove historijske građevine i njeno stanje podsjećali su godinama iz Zavoda, ali i iz nevladinog sektora.

Usvajanjem Zakona o zaštiti kulturne baštine Tuzlanskog kantona u Vladi i Skupštini TK 2020. godine stvorene su pretpostavke za poduzimanje konkretnih aktivnosti na zaštiti dobara kulturne baštine na području kantona.

„Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je nedugo potom pokrenuo organizaciju konkretnih aktivnosti na zaštiti Barutane. Naime, prvo su uz pomoć Grada Tuzla očišćeni do tada zarasli prilazi ovom spomeniku, a zatim se prišlo čišćenju neposredne okoline objekta. Rješenjem o stavljanju Barutane pod prethodnu zaštinu Tuzlanskog kantona od 5. augusta 2021. godine, Zavod je utvrdio mjere zaštite ovog objekta. Urađen je idejni projekat rekonstrukcije i sanacije Barutane te do ljeta 2022. godine izvedena prva faza radova koja je podrazumjevala čišćenje unutrašnjosti objekta od samonikle vegetacije, kao i selekciju i dislokaciju urušenog kamena. Također, u zoni zaštite Barutane na Gradini provedena su arheološka istraživanja“.

U okviru manifestacije Ljetni Univerzitet u Tuzli 2022, u julu ove godine Zavod je organizovao posjetu studenata Barutani. Tada je organizovana izložba i stručno predavanje.

Manji zahvati na sanaciji Barutane se nastavljaju do kraja godine, a složeniji poslovi na revitalizaciji bit će poduzeti u naredne dvije godine, kaže Hadžimusić, no obim i intenzitet radova će ovisiti od finansijskih mogućnosti.

KULTURA I OBRAZOVANJE

Do sredine sljedeće godine očekuje se završetak pravne procedure u zaštiti ovog prethodno zaštićenog dobra baštine i njegovo stavljanje pod konačnu zaštitu Tuzlanskog kantona, što će dati dodatan poticaj radovima na revitalizaciji.

Kada se završe radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji Barutana će se moći koristiti u kulturno-obrazovne svrhe te bi trebala postati značajan segment u turističkoj ponudi Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

megafon.ba

Share this Article