REVIZORSKI IZVJEŠTAJ OTKRIVA SVE: Malverzacije u ministarstvima, kršili zakone, dijelili novac mimo propisa, poklanjali automobile…

4 Min Read

Kršenje Zakona o radu, dijeljenje budžetskog novca udruženjima mimo propisa, poklanjanje automobila, ali i razne malverzacije o pitanju službenih putovanja na štetu budžeta Republike samo su neke od zamjerki koje su do sada utvrdili revizori u prečešljanim finansijskim izvještajima ministarstava u Vladi RS za 2022. godinu.

Do sada je najlošije prošlo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS kojim je lani rukovodio Duško Milunović, a koje je od revizora nakon kontrolisanja knjiga dobilo mišljenje s rezervom.

Revizori su utvrdili da su rashodi po osnovu bruto naknada članovima komisija i radnih grupa precijenjeni za 7.639 KM, jer su evidentirani rashodi iz ranijeg perioda, što nije u skladu sa propisima.

Takođe, podvukli su i da su ugovori o djelu zaključeni sa osam izvršilaca za poslove koji predstavljaju redovnu, odnosno osnovnu djelatnost resornog ministarstva, čime je prekršen Zakon o radu.

Revizori su kod Milunovića imali zamjerke i na javne nabavke, ali i dijeljenje grantova udruženjima.

– Za dio nabavki robe i usluga koji se odnosi na obilježavanja značajnih istorijskih događaja nije primijenjen odgovarajući postupak, dok je za dio nabavki različitih aplikacija za vođenje evidencija za potrebe resora boračko-invalidske zaštite izvršeno dijeljenje, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – naglasili su revizori.

Kada je riječ o dodjeli grantova udruženjima i fondacijama za sufinansiranje programa i projekata, kao i grantova udruženjima od javnog interesa, revizori su utvrdili da je novac odobravan i onim korisnicima čije prijave ne sadrže neophodne dokaze propisane pravilnikom.

– Isto tako, dodjela grantova po osnovu raspodjele sredstava od igara na sreću, koja su dodijeljena putem javnog poziva, nije vršena u skladu sa propisima jer korisnici kojima je odobren novac nisu dostavili sve potrebne dokaze – zaključili su revizori.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave dobilo je pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima, ali i mišljenje sa rezervom o usklađenosti sa važećim propisima.

– Ugovori o djelu sa dva izvršioca su zaključeni za poslove koji predstavljaju osnovnu djelatnost Ministarstva uprave, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Dio naloga za službeni put i izvještaja sa službenog puta ne sadrži sve potrebne podatke, što nije u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u RS. Takođe, ministarstvo je za pojedina službena putovanja u inostranstvo priznalo dio troškova iako ih je organizator već pokrio – naveli su revizori za ministarstvo na čijem je čelu Senka Jujić.

Pored toga, naveli su i da je Ministarstvo uprave bez saglasnosti Vlade RS Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” Kozarska Dubica dalo na korišćenje vozilo.

Istu ocjenu kao i Jujićeva dobilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS na čijem je čelu lani bio Boris Pašalić.

– Ministarstvo poljoprivrede je zaključilo ugovore o djelu sa sedam lica za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, što nije u skladu sa Zakonom o radu – naveli su revizori.

Pored toga, nisu planirali niti sprovodili postupke javnih nabavki male vrijednosti za usluge čišćenja prostorija, dijeljenja reklamnog materijala, održavanja računarskih programa, ugostiteljske usluge i stručnu literaturu.

Share this Article